Course categories

เสริมสร้างความรู้ 

ด้านภาษา 
 ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษSummary
หมวดวิชาเฉพาะ 
 การพยาบาลปัญหาสุขภาพ 3 (หัวข้อการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่น 72
 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 รุ่น 71 This course requires an enrolment key
 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 รุ่น 72
 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ปีการศึกษา 2562This course requires an enrolment key
 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลสาขาศาสตร์และศิลปืทางการพยาบาลThis course requires an enrolment key
 การรักษาพยาบาลขั้นต้น Summary
 พัฒนาความรู้ความเข้าใจพยาบาลพี่เลี้ยงในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น
 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 รุ่น 70 This course requires an enrolment key
 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 รุ่น 71 This course requires an enrolment key
 ชีวสถิติและวิทยาการระบาด รุ่น 73 ปีการศึกษา 2562This course requires an enrolment key
 ทบทวนความรู้รวบยอดการพยาบาลเด็ก
 การประกันคุณภาพการศึกษา วพบ.กรุงเทพ
 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพเชิงพยาบาล
 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 รุ่น 70 This course requires an enrolment key
 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 รุ่น 69
 วิชา เภสัชวิทยาThis course requires an enrolment key
 การพยาบาลปัญหาสุขภาพ 3 (หัวข้อการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่น 71
 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยSummary
 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต This course requires an enrolment keySummary
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 This course requires an enrolment key
 หลักการและเทคนิคการพยาบาล This course requires an enrolment key
 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 (การพยาบาลเด็ก)
 จุลชีวและปรสิตวิทยาThis course requires an enrolment keySummary
 การสอนและให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 รุ่น 68
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสื่ออนไลน์ (e-Learning)
 ทดสอบความรู้รวบยอด
 การพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลขั้นต้น
 ทดสอบการสร้าง e-LearningThis course requires an enrolment keySummary

กลุ่มวิชาชีพ 
 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2
 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 ปี 3 รุ่น 69 This course requires an enrolment key
 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 (3A) รุ่น 68 Summary
 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 (3B) รุ่น 68
 วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1Summary
 วิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2This course requires an enrolment keySummary
 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2This course requires an enrolment keySummary
 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชSummary
 วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1This course requires an enrolment keySummary
 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1This course requires an enrolment keySummary
 หลักการและเทคนิคการพยาบาลSummary