ประเภทของรายวิชา

เสริมสร้างความรู้ 

ด้านภาษา 
 ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษบทคัดย่อ
หมวดวิชาเฉพาะ 
 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพเชิงพยาบาล
 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 รุ่น 70
 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 รุ่น 69
 วิชา เภสัชวิทยารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การพยาบาลปัญหาสุขภาพ 3 (หัวข้อการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยบทคัดย่อ
 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
 หลักการและเทคนิคการพยาบาล รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 (การพยาบาลเด็ก) รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 จุลชีวและปรสิตวิทยารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การสอนและให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 รุ่น 68
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสื่ออนไลน์ (e-Learning)
 ทดสอบความรู้รวบยอด
 การพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลขั้นต้น
 ทดสอบการสร้าง e-Learningบทคัดย่อ

กลุ่มวิชาชีพ 
 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 ปี 3 รุ่น 69 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 (3A) รุ่น 68 บทคัดย่อ
 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 (3B) รุ่น 68
 วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1บทคัดย่อ
 วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชบทคัดย่อ
 วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1บทคัดย่อ
 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หลักการและเทคนิคการพยาบาลบทคัดย่อ