การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 (3A) รุ่น 68
(พย.1321)

คำอธิบายรายวิชา


แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานของทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทร สำหรับมารดาและทารก การตั้งครรภ์ การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การเปลี่ยนแปลงร่างกายและจิตใจ อาการผิดปกติเล็กๆน้อยที่พบได้ระหว่างมีครรภ์ พัฒนาการของทารกในครรภ์ กลไกและกระบวนการคลอด ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพของมารดา ทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพการสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครัว ส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา การพยาบาลมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด โดยใช้กระบวนการพยาบาล ที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และหลักจริยธรรม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคล ครอบครัวในการดูแลตนเอง