การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2
(พย 1411)

 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา


แนวคิดและหลักการพยาบาลครอบครัวและชุมชนที่มีภาวะเสี่ยง และมีปัญหาสุขภาพของครอบครัวที่พบบ่อย การแก้ไขปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพชุมชนระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ การวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาล มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวและชุมชน การเลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลตนเองโดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน

This course requires an enrolment key