การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1
(พย.1213)

 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดและหลักการการพยาบาล แบบองค์รวม บนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลตนเองด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของการรับประทานอาหารและน้ำ การขับถ่ายปัสสาวะ การขับถ่ายอุจจาระ ผิวหนัง กระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและหลักจริยธรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง

This course requires an enrolment key