วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1
(พย.1322)

คำอธิบายรายวิชา

การพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลอย่างเอื้ออาทรสำหรับมารดาและทารกในครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ การประเมินและดูแลภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพ สร้างสัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา ทารก และครอบครัว ให้การพยาบาลมารดาและทารกในครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด โดยยึดหลักจริยธรรม และสิทธิมนุษยชน การเลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ในการดูแลตนเอง