วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1
(พย.1314)

 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา

หลักการ และเทคนิคที่คำนึงถึงการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลบุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบนบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลอย่างเอื้ออาทรยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน

This course requires an enrolment key