หลักการและเทคนิคการพยาบาล
(พย.๑๒๐๓)


คำอธิบายรายวิชา

หลักการ และเทคนิคที่คำนึงถึงการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลบุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบนบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลอย่างเอื้ออาทรยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน