สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
(พย.1319-7)

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค์รวม บนทฤษฎีการดูแลอย่างเอื้ออาทร แก่บุคคลทุกวัยของชีวิต ที่มีภาวะเสี่ยงและและมีปัญหาทางสุขภาพจิต ในภาวะเฉียบพลัน ภ่าวะวิกฤต และภาวะเรื้อรัง การบำบัดรักษาการฟื้นฟูสภาพ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม การใชัสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดรายบุคคล นำไปใช้ในการให้การพยาบาลุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน การเลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน