ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย
(ป.สร้างเสริม)


คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพและแบบแผนการดำเนินชีวิตของบุคคลทุกวัยของชีวิตครอบครัว กลุ่มคนและชุมชนโดยใช้การเรียนรู้วิถีชุมชน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของบุคคลในวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุในภาวะสุขภาพปกติ การใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทร โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน การเลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในชุมชนที่เหมาะสม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง