อ.นันธิดา วัดยิ้ม

Picture of อ.นันธิดา  วัดยิ้ม
Country:Thailand
City/town:กรุงเทพ
Courses:ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ, ทบทวนความรู้ วิชากฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ฯ, Elderly ทบทวนความรู้, Adult ทบทวนความรู้, การสอบวัดความรู้รวบยอด (สอบแก้ไขครั้งที่ 1), การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันปัญหาสุขภาพของทารกแรกเกิดปกติ, การพยาบาลปัญหาสุขภาพ 3 (หัวข้อการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่น 72, การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 รุ่น 71 , การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 รุ่น 72, หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลสาขาศาสตร์และศิลปืทางการพยาบาล, การรักษาพยาบาลขั้นต้น , พัฒนาความรู้ความเข้าใจพยาบาลพี่เลี้ยงในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น, การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 รุ่น 70 , การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 รุ่น 71 , การประกันคุณภาพการศึกษา วพบ.กรุงเทพ, ภาษาอังกฤษในวิชาชีพเชิงพยาบาล , การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 รุ่น 70 , การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 รุ่น 69, การพยาบาลปัญหาสุขภาพ 3 (หัวข้อการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่น 71, ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย, ...
First access:Monday, 30 July 2012, 08:50 AM  (7 years 246 days)
Last access:Tuesday, 31 March 2020, 10:30 PM  (4 hours 14 mins)